Plataforma esquiable Soldeu

La superfície de la plataforma esquiable és de 8.979 m2. La plataforma esquiable que uneix les dos vessants de la vall sobrevolant el riu, uneix la vessant migdia del poble de Soldeu amb la vessant obaga del domini esquiable. La mitjana de vol de la plataforma és inferior a 80 m de llargada mentre que la seva amplada és de 125 m. L’alçada a la boca ponent és de 38 m des del riu a la plataforma i riu amunt, per la boca llevant, l’alçada des del riu a la plataforma és de 25 m.  La plataforma esquiable es sustenta mitjançant una estructura composta per disset bigues d’acer de secció en calaix de 1,5 m de’amplada i 3,0 m d’alçada en general, recolzades sobre el terreny al costat pistes i sobre uns pilars amb tornapuntes o palanca al costat de l’aparcament. Per la seva banda, el tauler de la plataforma s’organitza en una quadricula de bigues, també d’acer, de diferents ordres i
direccions perpendiculars. Es preveu deixar unes obertures en forma de lluernaris estratègicament situades per que la llum arribi fins al riu. La solució adoptada respon a la voluntat de minimitzar l’impacte sobre el terreny reduint el volum d’excavacions , evitant afectar al talús costat pistes i respectar el traçat del futur vial descrit en el PSNIV. La plataforma esquiable estarà recoberta de 50 centímetres de terres vegetals sobre les que es plantaran gespes. La superfície d’ocupació en planta de la plataforma serà de 8.979 m2.

Realización de la obra