Connexió Geomètrica

Escola La Margineda

Per començar, un dels condicionants principals en el procés constructiu, van ser el de respectar els terminis escolars per acabar el projecte, i el fet de treballar mentre l’escola estava en funcionament.

El nou edifici de l’escola de segona ensenyança de la Margineda

Com a punt de partida: una ampliació de l’institut ja existent, àmplies aules d’uns 60 m², sanitaris nous, accessos propis, i complir amb les normes d’accessibilitat. L’estructura del nou edifici està preparada per suportar una ampliació futura, d’una planta més.

La construcció continua amb el criteri establert en l’antiga edificació: mantenir unes pastilles rectangulars d’aules, alineades amb les corbes de nivell del pendent.

Una de les bases del programa funcional era la connexió dels dos edificis: aquesta, s’ha fet a nivell de la planta baixa de l’edifici existent. Connectant el nou volum pels seus dos extrems, mitjançant rampes accessibles, ja que la cota de l’edifici principal i la de l’ampliació no era la mateixa. Per aquest motiu, en un dels extrems de l’edificació actual s’ha hagut de forjar un doble espai i en l’altre extrem s’ha aprofitat una zona de terrassa per a fer una galeria de comunicació.

La façana ha quedat condicionada per una de les premisses de la construcció: tenir una alçada sota la planta baixa de 5 metres,  per tal de permetre el pas de vehicles especials o pesats. Això ha obligat a fer una estructura metàl·lica tipus pont, que permeti crear grans obertures per a les aules, i així, aprofitar l’orientació i la il·luminació natural.